To Content

Thomas Pynchon (1937- ) : A Bibliography of Secondary Materials

Japanese

"Overseas Cultural News. Thomas Pynchon's New Work." Misuzu [1997] 39 no. 8: 113-116.

Akiba, Tsutomu. "Maxwell's Demon as Metaphor- with The Crying of Lot 49 as a Clue to Go." Tohoku Gakuin Daigaku Eigo Eibungaku Kenkyusho Kiyou [1986] no. 15: 115-139.

Akiba, Tsutomu. "On Thomas Pynchon's 'Entropy'." Tohoku Gakuin University Review - Essays and Studies in English Language and Literature [November 1984] no. 75: 87-107.

Asada, Akira and Yoshiaki Sato. "Powerful Literature- The World Empire of Literatur." Yuriika [February 1989] 21 no. 2: 226–245.

Asada, Akira. Yuriika [February 1989] 21 no. 2: 54-245.

Aso, Takashi. "Posutomodanizumu to rekishi. Tomasu Pinchon Meison to Dikuson." Eigo Seinen/The Rising Generation [2006] 151 no. 11: 14-15.

Harris, Richard. "Pynchon's Demon - Information and Entropy in The Crying of Lot 49." Nagoya University Faculty of Commerce Journal [1986] 31 no. 1: 251-273.

Hatayama, Hideaki. "About Thomas Pynchon's Gravity's Rainbow. 1." Foreign Literature [1990] no. 38: 1-9.

Hatayama, Hideaki. "Commentary on 'An Errant Rocket, etc.'." Yuriika [February 1989] 21 no. 2: 80-81.

Hatayama, Hideaki. "Commentary on 'The Story of Byron the Bulb'." Yuriika [February 1989] 21 no. 2: 53-54.

Hatayama, Hideaki. "The Method and Style of Gravity's Rainbow." Eigo Seinen/The Rising Generation [1994] 140 no. 5: 219-220.

Hatooka, Keita. "Gravity's Rainbow no ima." Eigo Seinen/The Rising Generation [August 2008] 154 no. 5: 299.

Hatooka, Keita. "Pynchon kenkyu to (chushaku)." Eigo Seinen/The Rising Generation [May 2008] 154 no. 2: 112.

Hayasaka, Akio. "Text as Database - Thomas Pynchon's Crying of Lot 49." Literature Research Journal [1994] no. 2: 43-53.

Hayashi, Fumiyo. "Fable of Rainbow and Arch - Reading A Fable Through Gravity's Rainbow." Foreign Language Research Journal [1991] 39 no. 3: 186-209.

Hayashi, Fumiyo. "Grotesque in Gravity''s Rainbow / In Terms of Carnival." Eigo Seinen/The Rising Generation [1994] 140 no. 5: 223–224, 237.

Higuchi, Hideo. "The Theory of Pynchon's Vineland." Anglo-American Literature Research [1992] no. 28: 77–90.

Hiraishi, Takaki. "Pynchon and the Structure of Dreams." Yuriika [February 1989] 21 no. 2: 151-165.

Hosaka, Masamitsu. "Pinchon no Porunogurafikku na Senbu no Rikigaku." Eigo Seinen/The Rising Generation [2002] 148 no. 6: 350-353.

Ikesawa , Natsuki. "The Navigability of V.." Yuriika [February 1989] 21 no. 2: 176-191.

Isaki, Hiroshi. "Heisoku Jyokyo to no Tatakai. 1960 Nendai no Mittsu no Shosetsu ni Okeru 'Kyoki'." Amerika Bungaku to Kyoki. Ed. Hironori Hayase. Eihosha, Tokyo, Japan [2000]: 175-191.

Ishiwari, Takayoshi. "Anti-Oedipa. Masochism, Self-Portrait, and The Crying of Lot 49." Eibungaku Kenkyu (Studies in English Literature) [1999] 76 no. 2: 125-140.

Iwasaki, Hiroshi. "A Miracle in The Crying of Lot 49." English/English Literature Journal [1991] no. 21: 5-19.

Iwasaki, Hiroshi. "Meaning of Pursuit in The Crying of Lot 49." Gakushuin University Literature Department Annual Report [1991] no. 38: 71-84.

Kachikata, Keiko. "Thomas Pynchon. V. - The Narrative as Metonymy." Nihon Daigaku Geijyutsu Gakubu Kiyou [1988] no. 18: 159–166.

Kashihara, Toshiki. "Names to Everything- Counterculture's Place in Vineland." Metropolitan [1994] no. 37: 150–180.

Kashihara, Toshiki. "The Cold War as a Fiction. Pynchon's Luddite Perspective." The Cold War and American Literature. Ed. Noboru Yamashita. Sekai-Shisou-Sha, Kyoto, Japan [2003]: 305-328.

Kashihara, Toshiki. "The Lies of a Storyteller- Meaning, Method, Intention of Gravity's Rainbow." Metropolitan [1990] no. 34: 256-323.

Kato, Tsunehiko. "Current Overseas Literature 4. Thomas Pynchon - The Light and Shadow of Gravity's Rainbow." Bunka Hyoron [1990] no. 348: 212-227.

Kihara, Yoshihiko. Thomas Pynchon: Museifu-shugi-teki-kiseki no Uchu. Kyoto University Press, Kyoto, Japan [2001].

Kihara, Yoshihiko. "'Chosen People' and 'Abandoned People' (Preterite) - from Thomas Pynchon's Gravity's Rainbow to Vineland." English Literature Shunju [1997] no. 1: 15-77.

Kihara, Yoshihiko. "Pinchon, Jejekku, doji tahatsu tero." Eigo Seinen/The Rising Generation [2002] 147 no. 10: 637–640.

Kihara, Yoshihiko. "Story of Revenge and Karma. Thomas Pynchon's Vineland." Zephyr [1994] no. 8: 83-97.

Kobayashi, Kenji. "Do What You Will. Discussion by Contemporary Writers About Pynchon." Yuriika [February 1989] 21 no. 2: 214-225.

Kobayashi, Kenji. "From Postmodernism to Modernism. Pynchon to Toni Morrison." Eigo Seinen/The Rising Generation [1986] 132 no. 9: 418-422.

Kobayashi, Kenji. "Position of Gravity's Rainbow." Eigo Seinen/The Rising Generation [1994] 140 no. 5: 216-218.

Kobayashi, Kenji. "Secret Will." Shincho [1993] 90 no. 10: 316-319.

Kojima, Hiroko. "About Malta in V.." Jissen Eibei Bungaku [1991] no. 40: 83-90.

Kojima, Hiroko. "History Which Generates - Historical Tendency in Gravity''s Rainbow." Jissen Women's University Literature Department Journal [1997] no. 39: 83-91.

Kotake, Hideo. "Thomas Pynchon, 'The Secret Integration' - Armageddon in Daily Life." Eigo Seinen/The Rising Generation [1994] 140 no. 5: 210–214.

Kotani, Mari. "Rainbow-Colored Stockings." Eigo Seinen/The Rising Generation [1994] 140 no. 5: 225-226.

Kunishige, Junji. "Caught in the Meshes of the Absurd." Eigo Seinen/The Rising Generation [1986] 132 no. 1: 20-22 (passim).

Maeda, Madoka. "Thomas Pynchon - Plot and Paranoia." Education Journal [1983] 20 no. 1: 25-73.

Miyake, Takao. "Pynchon V. ni okeru 'Katari'. Sono Tayosei no Shikumi." Suga Yasuo, Ogoshi Kazugo: Ryokyoju Taikan Kinen Ronbunshu. Apollonsha, Kyoto, Japan [1980]: 953–965.

Miyamoto, Yoichiro. "Gravity's Rainbow and the Question of Postmodernism." Eibungaku Kenkyu (Studies in English Literature) [1989] 65 no. 2: 209-227.

Miyamoto, Yoichiro. "History and Luddite Imaginative Power." Yuriika [February 1989] 21 no. 2: 166-175.

Miyamoto, Yoichiro. "Meikyu no Naka no V.. [V. in Labyrinth]." Bungaku to Amerika: Ohashi Kenzaburo Kyoju Kanreki Kinen Ronbunshu: [Literature and America]. Nan'un-do, Tokyo, Japan [1980] Vol. 1 : 239-253.

Miyamoto, Yoichiro. "The Acting Executor of Reading - The Crying of Lot 49." Seikei University Faculty of Literature Journal [1987] no. 23: 48-63.

Miyamoto, Yoichiro. "Toshi no Meta-Fiction. Barthelme to Pynchon ni Miru Toshi." Eigo Seinen/The Rising Generation [1983] 129 no. 2: 14-15.

Murakami, Kyoko. "Cultural Ambiguity in The Crying of Lot 49." Takaoka Junior College Journal [1992] no. 3: 135-149.

Murakami, Kyoko. "Gravity's Rainbow and Jung's Mandala." Gengo to Bungaku (Gengo to Bungaku Henshubu) [1988] no. 30: 1-28.

Murakami, Kyoko. "Vineland and TV Culture." Takaoka Junior College Journal [1995] no. 6: 51–63.

Nagahata, Akitoshi. "'Silent Communication' in The Crying of Lot 49." Information and Communication [1993]: 5-23.

Nagahata, Akitoshi. "Structure of Control in Gravity's Rainbow - 'Story' and Masochism. 1." Journal of Language and Culture [1990] 11 no. 2: 103-122.

Nagahata, Akitoshi. "Usurping the Family of Radicalism. Genealogy in Pynchon's Vineland." RANDOM [1992] no. 17: 105-118.

Nagano, Yoshihiro. "Attraction and Repulsion. Colonial Desire in Thomas Pynchon's Mason & Dixon." Amerika Bungaku to Kyoki. Ed. Hironori Hayase. Eihosha, Tokyo, Japan [2004] 65 : 45-55.

Nagano, Yoshihiro. "Victimizer, Victim and Self-Victimization. Thomas Pynchon's V.." Jochi English Literature Research [1992] no. 17: 57–70.

Nakagawa, Yukiko. "T. Pynchon V. no Kosei to Style." Suga Yasuo, Ogoshi Kazugo: Ryokyoju Taikan Kinen Ronbunshu. Apollonsha, Kyoto, Japan [1980]: 940–952.

Nakatani, Hitomi. "Bibliography on Thomas Pynchon's Gravity's Rainbow." Shumposhion (Shumposhion Dojin) [1989] no. 8: 70-121.

Nakatani, Hitomi. "Bibliography on Thomas Pynchon's The Crying of Lot 49." Shumposhion (Shumposhion Dojin) [1987] no. 7: 75-96.

Nakatani, Hitomi. "From V./Vainness to Paola/Possibility - Another World's Intrusion into Questers of Thomas Pynchon's V.." Gunma University Faculty of Humanities Journal [1992] 26 no. 1: 75–96.

Nakatani, Hitomi. "Oedipus Unchained. Pynchon, Barthelme and Atwood." American Literature Tsukuba [1990] no. 4: 38-50.

Nakatani, Hitomi. "Split and Convergence - Reconsidering Fragmentation in Gravity's Rainbow." Department of Humanities Research Report [1995] no. 51: 27-36.

Narasaki, Hiroshi. "Gravity's Rainbow. Is It Pointless to Play the Interpretation Game?." Eigo Seinen/The Rising Generation [1994] 140 no. 5: 227-228.

Narasaki, Hiroshi. "Present Currency and Information - Wolfe, Bellow, Pynchon." Bungaku America Shihonshugi: [Capitalism in American Literature]. Ed. Orishima Shoji. Nan'un-do, Tokyo, Japan [1993]: 68-82.

Narasaki, Hiroshi. "Thomas Pynchon's Gravity's Rainbow. The Love and Death of Rocket, or the Feast of Science and Literature." Kokubungaku Kaishaku to Kyouzai-no Kenkyu [1989] 34 no. 15: 150-153.

Ogawa, Hirozu. "'Death Kingdom' as the 20th Century V. Essay." British-American Literature [1990] no. 50: 81–96.

Ogawa, Hirozu. "Pynchon Takes a Hard Look at Watts - Pynchon's 'Journey into the Mind of Watts'." Tsurubunka Daigaku Kenkyu Kiyou [1989] no. 30: 115-123.

Plater, William M. "Baedeker Land." Yuriika [1987] 19 no. 9: 186-199. Translated from Japanese into Japanese by Masashi Miyagawa

Sato, Mitsushige. "Mittsu no Kakei. Hoson, Pinchon, Mudi." Eigo Seinen/The Rising Generation [2003] 148 no. 10: 617.

Sato, Yoshiaki. "Bunka O Nugu Koto, Kigaeru Koto: Gendai Amerika Taiko-Bunka Bungaku Ron. [On Undressing and Redressing Culture: An Essay on Contemporary American Countercultural Literature]." Eibungaku Kenkyu [December 1978] 55 no. 2: 291-302 (298-302).

Sato, Yoshiaki. "Chitsujo to Konton no Arena de: Pynchon ni Totte no Katari. [The Arena Where Order Meets Chaos: On Pynchon's Narrative]." Bungaku to Amerika: Ohashi Kenzaburo Kyoju Kanreki Kinen Ronbunshu: [Literature and America]. Nan'un-do, Tokyo, Japan [1980] Vol. 1 : 254-265.

Sato, Yoshiaki. "Introduction to Thomas Pynchon." Bokushin [1978] no. 12: 112-117.

Sato, Yoshiaki. "The Live Records of Pynchon. From the Letter of 1969." Yuriika [February 1989] 21 no. 2: 94-102.

Sato, Yoshiaki. "Thomas Pynchon O Oritsumugu. Embroidering Thomas Pynchon." Yuriika [February 1980] 12 no. 2: 210-217.

Sato, Yoshiaki. "Thomas Pynchon O Oritsumugu. Embroidering Thomas Pynchon." Yuriika [April 1980] 12 no. 4: 170-179.

Sato, Yoshiaki. "Thomas Pynchon O Oritsumugu. [Embroidering Thomas Pynchon]." Yuriika [December 1979] 11 no. 5: 195-205.

Sato, Yoshiaki. "Thomas Pynchon. V. The Storm of Entropy." Kokubungaku Kaishaku to Kyouzai-no Kenkyu [1988] 33 no. 4: 164–167.

Shibata, Motoyuki. "Do-It-Yourself Pynchon Kit. The Myth of Pynchon." Yuriika [February 1989] 21 no. 2: 108-113.

Shimura, Masao. "Gendai Amerika no Gothic Shosetsu: Thomas Pynchon no Baai. Thomas Pynchon: A Contemporary American Gothicist." Bokushin [1975] no. 1: 166-170.

Shimura, Masao. "Katari, Plot, Pynchon. [Deception, Plot and Pynchon]." Gendaishi Techo [May 1978] 21 no. 5: 50-56.

Shimura, Masao. "Pynchon Retrospective." Bungakkai [1993] 47 no. 11: 154-162.

Shimura, Masao. "Pynchon: Hito to Sakuhin -- Story to Plot. [Pynchon and His Works: Story-Telling and Plot-Making]." Umi [June 1978] 10 no. 6: 314-328.

Shimura, Masao. "The Concise Edition of Gravity's Rainbow." Yuriika [February 1989] 21 no. 2: 82-93.

Shimura, Masao. "Thomas Pynchon Note." Eigo Seinen/The Rising Generation [1975] no. 120: 458-459.

Shimura, Masao. "Wishes for a New Edition After This Translation." Ritereeru [Literary] [1993] no. 5: 124-129.

Sugiura, Ginsaku. "Pynchon and American Literature." Yuriika [February 1989] 21 no. 2: 204-213.

Sugiura, Ginsaku. "The Nature of Text in Novels - Centering Thomas Pynchon's Crying of Lot 49." Eigo Seinen/The Rising Generation [1988] 133 no. 11: 530-532.

Suhama, Masahiro. "Thomas Pynchon's Gravity's Rainbow (A Violently Moving World and Literature)." Minshu Bungaku [Democratic Literature] [1994] no. 340: 125–127.

Tachizaki, Hidekazu. "Entropical Reading and the Reading of Entropy - The Crying of Lot 49." Chiba Daigaku Kyoyobu Kenkyu Hokoku (A) [1987] no. 20: 169-196.

Takada, Shuhei. "'Under the Rose' as the Archetype of Pynchon's Fiction." Kyushu American Literature [1996] no. 37: 9–18.

Takada, Shuhei. "Metaphor and Value in Technological Society. A Reading of Pynchon's V.." Journal of the Research Institute of General Education [1997] no. 9: 67–81.

Takada, Shuhei. "Subject and Subjection in Pynchon's Vineland." Kyushu American Literature [1998] no. 39: 55–65.

Takahashi, Isao. "The Jump to Zero - Thomas Pynchon's Crying of Lot 49." Studies in Foreign Language & Literature [1985] no. 21: 29-46.

Takahashi, Isao. "The Trap of Thomas Pynchon - Thomas Pynchon's Crying of Lot 49." Aichi University of Education Research Report (Humanities) [1987] no. 36: 71-80.

Takahashi, Wataru. "Entropy as Metaphor - from Unsociable To Sociable - Deciphering Thomas Pynchon's Entropy." Hiroshima Women's University Literature Department Journal [1995] no. 30: 57-80.

Takahashi, Wataru. "Thomas Pynchon 'Low-Lands' - Possibility of Novel." Hiroshima Women's University Literature Department Journal [1991] no. 26: 1-16.

Takayama, Hiroshi. "Elle s'est pass." Yuriika [February 1989] 21 no. 2: 130-137.

Takeda, Haruko. "Is It Empty Air Outside the Frame? - Thomas Pynchon's Crying of Lot 49." Shumposhion (Shumposhion Dojin) [1987] no. 7: 44-53.

Tatsumi, Takayuki. "Amerika shosetsushi no kakumei (24[kan])." Eigo Seinen/The Rising Generation [1999] 144 no. 12: 765-767.

Tatsumi, Takayuki. "Beyond Oz - Hypertext Edition of Gravity's Rainbow." Eigo Seinen/The Rising Generation [1994] 140 no. 5: 221-222.

Tsutsui, Masaaki. "Modern American Authors Research - 2 - Whale and V - For the Elucidation of V.." Meiji Gakuin Journal [1991] no. 472: 15-77.

Ueda, Hajime. "The Crying of Lot 49 - Who Will Knock America Down?." Sonoda Gakuen Women's University Journal [1993] no. 28: 37-50.

Ueno, Tatsurou. "Literature in Advanced Capitalistic Society. Pynchon vs. Murakami Haruki, Murakami Ryu, and Takahashi Genichiro." Yuriika [February 1989] 21 no. 2: 103-107.

Unami, Akira. "The Literature of Love." Yuriika [February 1989] 21 no. 2: 144-150.