To Content

Thomas Pynchon (1937- ) : A Bibliography of Secondary Materials

Chinese

Chen, Shidan. "Lun Pai mai di 49 pi zhong shang, duo yi xing he bu que ding xing de mi gong." Foreign Literature Studies/Wai Guo Wen Xue Yan Jiu [February 2007] no. 29: 125-132.

Yu, Hsi-Hsi J. "A Missing Writer - Notes About Pynchon." Thomas Pynchon: A Reader of Contemporary World Novelists [UK/US Area] 3. Ed. Hsi-Hsi J. Yu. Guangfu, Taipei, Taiwan [1989]: xvii-xxxvi.

Yu, Hsi-Hsi J. "Chronology." Thomas Pynchon: A Reader of Contemporary World Novelists [UK/US Area] 3. Ed. Hsi-Hsi J. Yu. Guangfu, Taipei, Taiwan [1989]: xxxvii-xxxviii.

Yu, Hsi-Hsi J. "Order and Chaos. Where Are Life and the Universe Leading To?." Thomas Pynchon: A Reader of Contemporary World Novelists [UK/US Area] 3. Ed. Hsi-Hsi J. Yu. Guangfu, Taipei, Taiwan [1989]: ix-xvi.